Aktyvios ir Žaliosios pedagogikos mokymasis lauke

· OUTlearn IT! ·

KA220-SCH: Bendradarbiavimo partnerystės mokyklinio ugdymo srityje

2021-1-ES01-KA220-SCH-000034503

· TIKSLAI ·

  1. Sukurti įtraukias mokyklas, kuriose vaikai turėtų lygiavertę galimybę mokytis, atsižvelgiant į daugialypį intelektą.

  2. Pradinėse mokyklose įgyvendinti mokymąsi lauke per aktyvią ir žaliąją pedagogiką.

  3. Remti mokytojų, auklėtojų ir fasilitatorių profesinį tobulėjimą

  4. Pagerinti vaikų ir aplinkos ryšį.

,,Ar neturėtume padėti vaikams ir jauniems žmonėms mylėti Žemę prieš prašant jų ją išsaugoti?”

— D. Sobel —

EMOCIJOS & JAUSMAI

Lauko pedagogika

Mėgavimasis gamta, buvimas lauke ir lauko pedagogikos skatinimas gali mums padėti turėti tikrus gamtos mylėtojus.

Vaikai nėra emociškai pasiruošę saugoti kažką, ko jie iš tikrųjų nesupranta ar myli.

INOVATYVIOS PEDAGOGIKOS

· ERASMUS+ ·

PRIORITETAI

Įtrauktis ir įvairovė visose švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse: projektai, kuriais skatinama socialinė įtrauktis ir kuriais siekiama geriau pasiekti mažiau galimybių turinčius žmones, įskaitant neįgaliuosius ir migrantų šeimų žmones, taip pat kaimo ir kitose atokiose vietovėse gyvenančius žmones. Žmonėms, turintiems socialinių ir ekonominių sunkumų ar bet kokios kitos galimos diskriminacijos dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

Aplinka ir kova su klimato kaita: informuotumo apie aplinkos ir klimato kaitos iššūkius didinimas. Pirmenybė bus teikiama projektams, kuriais siekiama ugdyti įvairių su tvarumu susijusių sektorių kompetencijas, kurti žaliųjų sektorių įgūdžių strategijas ir metodikas, taip pat į ateitį orientuotas mokymo programas, kurios labiau atitiktų individų poreikius, įgalintų keisti elgesį, ugdytų pedagogų ir švietimo lyderių tvarumo kompetencijas.

Pagrindinių gebėjimų ugdymas. Projektuose pagal šį prioritetą pagrindinis dėmesys bus skiriamas tarpdalykinio bendradarbiavimo skatinimui, novatoriškų mokymosi metodų taikymui, kūrybiškumo ugdymui, palaikyti mokytojus teikiant kompetencijomis pagrįstą mokymą ir plėtoti bendrųjų kompetencijų vertinimą ir įteisinimą.

Europos Komisijos parama rengiant šį leidinį nereiškia, kad patvirtina turinį, kuris atspindi tik autorių požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą.