Aktiv og grønn pedagogikk i utendørs opplæring

· OUTlearn IT! ·

KA220-SCH: Samarbeidende utdanningsinstitusjoner

2021-1-ES01-KA220-SCH-000034503

· MÅL ·

  1. Å skape inkluderende skoler som gir rom til alle elever ved å

  2. Implementere utendørs læring gjennom aktiv og grønn pedagogikk i barneskoler.

  3. Støtte profesjonell utvikling av lærere, veiledere og tilretteleggere.

  4. Utvikle barns forhold til miljøet.

“Burde vi ikke hjelpe barn og unge til å elske verden før vi ber dem om å redde den?”

— D. Sobel —

FØLELSER

Utendørs opplæring

Ved å sette pris på naturen, være ute og promotere utendørs utdanning kan vi få ekte klode-elskere.

Barn er ikke emosjonelt forberedt på å beskytte noe de ikke forstår eller elsker.

INNOVATIV PEDAGOGIKK

· ERASMUS+ ·

PRIORITETER

Inkludering og mangfold i all undervisning, trening og sport: prosjektet fremmer sosial inkludering og sikter på å forbedre mulighetene til mennesker med færre muligheter, inkludert mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med minoritetsbakgrunn, i tillegg til mennesker som lever i landlige og rurale omgivelser, mennesker med sosio-økonomiske utfordringer eller andre potensielle kilder for diskriminering basert på kjønn, etnisitet. religion, hudfarge, tro, funksjonsevne, alder eller seksuell legning.

Kamp mot klimaendringer: Bevissthetsøkning om miljø og klimaendringer. Prosjektet sikter på å utvikle kompetanse i varierende bærekraft-relevante sektorer, utvikle grønne strategier og metoder, i tillegg til fremtids-orienterte læreplaner som møter individuelle behov, muliggjør atferdsmessige endringer, og utvikler bærekraftige lærere og utdanningsledere.

Utvikling av nøkkel-kompetanse: Prosjektet vil fokusere på promotere tverrfaglig samarbeid ved hjelp av innovative læringstilnærminger, utvikling av kreativitet, støtte av lærere og utvikling av nøkkel-kompetanse.

Den europeiske kommisjonens støtte av denne publikasjonen betyr ikke at kommisjonen går god for innholdet. Innholdet reflekterer forfatternes syn, og kommisjonen kan ikke bli holdt ansvarlig for innholdet i publikasjonen.